Türk İslam Tarihi

Karahanlılar (Hakaniye Devleti)

Karahanlılar, Orta Asya’da kurulan ilk Türk-İslam devletidir. Hakaniye Devleti, İlikhanlılar ve Afrasyap Oğulları olarak da adlandırılan Karahanlılar, Karluk, Yağma, Çiğil, Tuhsi ve Bulak boylarının desteğiyle kurulmuştur. Devletin kurucusu “Bilge Kül Kadir Han” olarak bilinir.

Devletin en parlak dönemi, Yusuf Kadir Han’ın liderliğinde yaşanmıştır. Bu dönemde Karahanlılar, hem siyasi hem de kültürel alanda büyük başarılar elde etmişlerdir.

Satuk Buğra Han döneminde İslamiyet, Karahanlılar tarafından resmi din olarak kabul edilmiştir. Bu dönüşüm, devletin dini ve kültürel yapısında önemli değişikliklere yol açmıştır.

Satuk Buğra Han, Müslüman olduktan sonra Abdülkerim adını almıştır.

❗ Karahanlı Devleti hükümdarı Ebu Nasr Ahmet, menşur (halifenin onayı) ile tahta çıkan ilk Türk-İslam lideri olma özelliğini taşır.

Karahanlılar, her ne kadar Müslüman olsalar da Arapça yerine Türkçeyi resmi dil olarak kullanmış ve Uygur alfabesini benimsemiştir. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde görülen kut, veraset ve ikili yönetim anlayışını da aynen devam ettirmişlerdir. Böylece Türk kültürü ve gelenekleri, İslami değerlerle iç içe geçerek devletin temelini oluşturmuştur. Bu birleşim, Karahanlıların hem dini hem de milli kimliklerini korumasına olanak tanımıştır.

❗ Resmi dili Türkçe olan devletler:

1. Karahanlı Devleti
2. Karamanoğulları Beyliği
3. Osmanlı İmparatorluğu
4. Memlûk Devleti

Karahanlılar’da Görülen İlkler

Karahanlılar, Orta Asya’daki Türk-İslam medeniyetinde birçok “ilk”e imza atmışlardır. Bu yeniliklerin arasında eğitim, sağlık, iletişim ve askeri yapılanma alanlarında önemli gelişmeler yer alır.

İlk Burslu Eğitim ve İlk Medrese (Semerkant): Karahanlılar döneminde Semerkant’ta kurulan medreseler, burslu eğitim sistemiyle öğrencilere hizmet vermiştir.

Bimarhane (Hastane): Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi adına kurulan bimarhaneler, dönemin medikal bilgisinin uygulandığı yerler olmuştur. Bu kurumlar, Karahanlılar döneminde toplumsal sağlığa verilen önemin bir göstergesidir.

Posta Örgütü: Karahanlılar, iletişimi sağlamak ve devletin geniş topraklar üzerinde etkin bir yönetim kurmak için posta örgütünü kurmuşlardır. Bu sistem, haberleşmenin hızlanmasında ve devlet işlerinin yürütülmesinde kritik bir role sahiptir.

Ribat (Kervansaray): Yol güvenliğini sağlayan askerlerin bulunduğu, konaklama imkanı sunan ve İslam’ı yayma amacı güden dervişlerin de yer aldığı kervansaraylar, Karahanlılar döneminde önemli bir sosyal ve dini işlev görmüştür.

Gulam Sistemi: Müslüman olmayan çocukların alınıp, Müslümanlaştırıldıktan sonra devlet ve ordu için yetiştirildiği bir sistemdir. Bu uygulama, Karahanlılar’ın askeri ve yönetimsel kadrolarını güçlendirmede önemli bir faktör olmuştur.

Bu yenilikler, Karahanlıların sadece siyasi bir güç olmakla kalmayıp, aynı zamanda sosyal, kültürel ve bilimsel alanda da iz bırakan bir medeniyet inşa ettiğini göstermektedir.

Karahanlılar Dönemi’nde Kaleme Alınan Eserler

Karahanlılar Dönemi’nde kaleme alınan önemli eserler ve özelliklerini aşağıdaki gibi listeleyerek akılda kalacağını düşünüyorum:

1. Kutadgu Bilig

➖ Yazarı: Yusuf Has Hacip.
➖ Sunulduğu Kişi: Karahanlı hükümdarı Uluğ Kara Buğra Han.
➖ Anlamı: “Mutluluk veren bilgi.”
➖ Özellikleri: İlk Türk-İslam edebi eseri ve “siyasetname” niteliğindedir.

2. Dîvânu Lugâti’t-Türk

➖ Yazarı: Kaşgarlı Mahmut.
➖ Sunulduğu Kişi: Abbasi halifesi El Muktedi Billah.
➖ Anlamı: Türkçe-Arapça bir sözlüktür.
➖ Özellikleri: Türk dilinin zenginliğini ve Arapçaya olan üstünlüğünü vurgular.

3. Atabetü’l-Hakâyık

➖ Yazarı: Yüknekli Edip Ahmet.
➖ Anlamı: “Doğruluğa giriş, hakikatlerin eşiği”
➖ Özellikleri: Ahlak üzerine yazılmış bir kitaptır.

4. Dîvân-ı Hikmet

➖ Yazarı: Hoca Ahmet Yesevi (Piri Türkistan).
➖ Özellikleri: İslamiyet’i tasavvufi olarak anlatır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu