Vatandaşlık

İdare Hukuku

İdare hukuku, devletin ve diğer kamu kurumlarının işleyişini, bu organların bireylerle olan ilişkilerini ve kamu hizmetlerinin yürütülmesini düzenleyen hukuk dalıdır.

İdare Nedir?

İdare, bir ülkenin yönetim yapısının temel taşlarından birini oluşturur. Hükümet tarafından belirlenen siyasi amaçlar ve politikalar doğrultusunda işleyen, kamusal faaliyetleri yönlendiren, düzenleyen ve denetleyen devlet organlarının bütününe verilen isimdir. İdare, mevzuatın uygulanması ve kamu hizmetlerinin yürütülmesi konusunda yetkilidir ve bu süreçlerde tarafsızlık ilkesini benimser. Bu ise, idarenin, siyasi etkilerden uzak, hukuka uygun ve objektif bir şekilde kararlar alması ve bu kararları uygulaması gerektiği anlamına gelir. İdarenin amacı, kamu yararını sağlamak ve devletin işlevlerini etkin bir biçimde yerine getirmektir.

İdare Hukukunun Özellikleri

İdare hukukunun temel özellikleri şunlardır:

 • Genç bir hukuk dalı: İdare Hukuku, diğer geleneksel hukuk dallarına kıyasla daha yeni bir alan olarak kabul edilir ve sürekli gelişim ve değişim içindedir.
 • Tedvin edilmemiş: İdare Hukuku, belirli bir sistematik içinde toplanmış, kapsamlı ve bütüncül bir kanunlar bütünü tarafından düzenlenmemiştir. Mevzuatı dağınık bir yapıda olup, çeşitli kanunlar ve yönetmelikler içinde yer alır.
 • Kamu yararı Hakim: İdare Hukukunun temel amacı, bireysel çıkarların ötesinde kamu yararını gözetmek ve korumaktır.
 • İçtihatlara dayanır: İdare Hukuku, yargı kararları ve içtihatlar yoluyla şekillenir ve bu kararlar, hukukun uygulanmasında önemli bir rol oynar.
 • Uyuşmazlıkların idari yargıda çözülmesi: İdare Hukuku uygulanmasından kaynaklanan anlaşmazlıklar, idari yargı organları tarafından çözümlenir.
 • Tek taraflı işlemler: İdare, kendi başına kararlar alır ve bu kararlar tek taraflı idari işlemlerdir.
 • Statüler hukuku: İdare Hukuku, kişilerin kamu kurumları ve organlarıyla olan hukuki statülerini düzenler.
 • Bağımsız bir hukuk dalı: İdare Hukuku, kendi başına bağımsız bir hukuk dalı olarak kabul edilir ve özel hukuktan farklı norm ve ilkeleri içerir.

İdare Hukukunun Kaynakları

İdare Hukuku, devletin işleyişini ve vatandaşlarla olan ilişkisini düzenleyen ve bir dizi farklı hukuki kaynaktan beslenen bir hukuk dalıdır. İdare Hukukunun kaynakları şunlardır:

 • Anayasa: Devletin temel yapısını ve idarenin çerçevesini belirleyen en üst düzey hukuk metnidir. İdare Hukuku için temel ilkeleri ve kuralları sağlar.
 • Kanun: Yasama organı tarafından çıkarılan ve idari işlemleri düzenleyen hukuk kurallarını içerir. İdarenin yetkileri, işleyişi ve vatandaşlarla ilişkileri bu kanunlarla belirlenir.
 • Milletlerarası antlaşmalar: Devletler arası yapılan ve devletin iç hukukuna dahil edilen anlaşmalar. Bu antlaşmalar, uluslararası hukukun bir parçası olarak idare hukukunu etkileyebilir.
 • Yönetmelik: İdari otoriteler tarafından çıkarılan ve kanunların uygulanmasını detaylandıran düzenleyici işlemlerdir. Kanunlara dayanarak idari usul ve esasları belirler.
 • İdari teamüller: Resmi olmayan, ancak idarenin uzun süreli uygulamaları sonucunda oluşan ve genellikle yazılı olmayan kurallardır.
 • Öğreti: İdare Hukuku alanında uzmanlaşmış hukukçuların, akademisyenlerin ve uzmanların yazıları, makaleleri ve yorumlarıdır. Bu eserler, idare hukukunun yorumlanması ve anlaşılmasında önemli bir role sahiptir.
 • Yargısal içtihatlar: Yargı kararları ve özellikle idari yargının kararları idare hukukunun şekillenmesinde büyük önem taşır. Mahkemelerin içtihatları, idare hukukunun uygulanmasında rehber niteliğindedir ve belirli konularda örnek teşkil eder.

İdarenin Görevleri


İdarenin faaliyetleri, devletin toplumsal ve ekonomik yaşamı düzenleyerek halkın ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan çeşitli görev ve sorumlulukları kapsar. Bakınız:

 • Milli güvenliğin korunması: Devletin ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için gereken tedbirlerin alınması ve bu alanda politikaların uygulanması.
 • Kolluk faaliyetlerinin yürütülmesi: Asayişin korunması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için polis, jandarma gibi kolluk kuvvetlerinin görevlerini yerine getirmesi.
 • Kamu hizmetlerinin yürütülmesi: Eğitim, sağlık, ulaştırma gibi temel kamu hizmetlerinin planlanması, düzenlenmesi ve halka sunulması.
 • Özendirme ve destekleme faaliyetleri: Ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı artırmak amacıyla çeşitli sektörlerde ve bölgelerde yatırımların teşvik edilmesi, girişimciliğin ve yenilikçiliğin desteklenmesi.
 • İç düzen faaliyetlerinin sağlanması: Toplumsal barışın, huzurun ve düzenin korunması için idarenin aldığı önlemler ve uygulamalar.
 • Planlama faaliyetleri: Uzun dönemli ekonomik ve sosyal gelişmelerin öngörülmesi ve bu doğrultuda stratejik planlar hazırlanması ve uygulanması.

İdari Fonksiyon

İdari fonksiyon, devletin yönetim alanındaki eylem ve işlemlerini ifade eder. Bu, yasama ve yargının yetki alanlarına girmeyen ve yürütme organının salt siyasi kararlarının ötesinde yürütülen faaliyetlerdir. İdari fonksiyonun temelinde kamu yararı bulunur.

Kamu Yararı

Kamu yararı, halkın genel ihtiyaçlarını ve devletin gerekliliklerini karşılayan, toplumun ve ulusun faydasına olan yararlardır. Devletin ve halkın ortak çıkarlarını ön planda tutan bu kavram, kamu hizmetlerinin temelini oluşturur ve idarenin faaliyetlerinin odak noktasını belirler. Kamu yararının temel özellikleri şunlardır:

 • İdari işlemlerle yerine getirilir: Kamu yararı, idari organlar tarafından yürütülen çeşitli işlemler ve faaliyetler aracılığıyla sağlanır. Bu işlemler kamu hizmetlerinin sunumu, düzenleyici ve denetleyici faaliyetler gibi geniş bir alana yayılır.
 • Kamu gücü kullanımı: Kamu yararının sağlanması sürecinde, devletin yasal yetkileri ve kamu gücü kullanılır.
 • Süreklilik: Kamu yararı, devamlı bir nitelik taşır. Devlet ve idare, kamu yararını sürekli olarak gözetmek ve korumakla yükümlüdür.
 • Kar amacı gütmez: Kamu yararına yönelik faaliyetler, maddi kazanç elde etme amacı taşımaz. Asıl amaç, toplumun genel ihtiyaçlarını karşılamak ve halkın refahını artırmaktır.
 • Eşitlik ilkesinin olmaması: Kamu yararı kapsamında yürütülen idari işlemlerde, idare ile özel kişiler arasında hukuki anlamda bir eşitlik söz konusu değildir. İdare, kamu yararını sağlama amacıyla özel kişilere göre daha geniş yetkilere sahiptir.
 • Talebe bağlı olmaksızın yürütülme: Kamu yararına yönelik idari işlerin yürütülmesi, bireysel taleplere bağlı değildir. İdare, kamu yararını gözeterek, gerekli gördüğü faaliyetleri kendi inisiyatifiyle başlatabilir.

İdari Kararların Özellikleri

İdari kararlar, kamu idaresi tarafından alınan ve kamu hizmetlerinin yürütülmesine yönelik kararlardır. Bu kararların temel özellikleri, onların nasıl uygulandığını, neyi varsaydığını ve bireylerin hak arama yollarını belirler.

 • Resen (Kendiliğinden İdarece Uygulanır): İdari kararlar, özel bir talep veya başvuru olmaksızın idare tarafından kendi inisiyatifiyle alınır ve uygulanır.
 • İcrailik (İdare Tarafından Uygulanır): İdari kararlar, idare tarafından doğrudan uygulama alanına konur. Bu, idari işlemlerin ve kararların etkinliğini ve hızını artırır, çünkü idare bu kararları kendi bünyesinde ve kendi mekanizmaları aracılığıyla hayata geçirebilir.
 • Hukuka uygunluk karinesi vardır: İdari kararlar, hukuka uygun olarak alındığı varsayımı altında işlem görür. Bu, idarenin aldığı kararların aksi ispatlanmadıkça hukuka uygun olduğu anlamına gelir. Ancak bu kararlar, hukuka aykırılık iddiasıyla yargısal denetim altına alınabilir.
 • Yargı yolu açıktır: İdari kararlara karşı yargısal denetim yolunun açık olması, bireylerin haklarını arayabilmesi için önemlidir. Bu özellik, idari kararların mahkemelerce incelenip, hukuka uygunluğunun değerlendirilmesine olanak tanır. Vatandaşlar, idare tarafından alınan kararların kendilerine haksızlık teşkil ettiğini düşünüyorlarsa, idari yargıya başvurarak bu kararların iptalini talep edebilirler.

Kamu Hizmetinin İlkeleri

Kamu hizmetinin sunumu, devletin vatandaşlarına yönelik en temel sorumluluklarından biridir ve belirli ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilir. Bu ilkeler, kamu hizmetlerinin etkin, adil ve erişilebilir olmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur:

 • Süreklilik ve düzenlilik: Kamu hizmetleri, kesintisiz ve düzenli bir şekilde sunulmalıdır. Vatandaşların ihtiyaç duyduğu hizmetlerin, herhangi bir aksama olmaksızın ve belirli bir standartta devamlılığı sağlanmalıdır.
 • Nesnellik ve eşitlik: Kamu hizmetlerinin sunumunda nesnellik ve eşitlik ilkesine uyulmalıdır. Bireyler arasında ayrım yapılmaksızın, herkesin kamu hizmetlerinden eşit şartlarda yararlanması gerekmektedir. Bu ilke, hizmetin tarafsız ve adil bir şekilde sunulmasını garanti altına alır.
 • Değişkenlik: Kamu hizmetlerinin sunumu, toplumun değişen ihtiyaçlarına ve şartlarına göre esnek olmalıdır. Teknolojik gelişmeler, sosyal değişimler ve vatandaşların beklentilerindeki değişiklikler, kamu hizmetlerinin sürekli olarak gözden geçirilmesini ve gerektiğinde yeniden yapılandırılmasını gerektirir.
 • Bedelsizlik (Tamamı Bedelsiz Değildir): Kamu hizmetlerinin bir kısmı, vatandaşlara bedelsiz olarak sunulur. Ancak, bazı kamu hizmetleri için sembolik ücretler alınabilir ya da maliyetin bir kısmı kullanıcılardan karşılanabilir. Önemli olan, hizmetin maliyetinin vatandaşların erişimini zorlaştırmayacak şekilde dengelenmesidir.

İdarenin Bütünlüğü

İdarenin bütünlüğü kavramı, idarenin faaliyetlerinin hukuka uygunluğunun denetlenmesi ve kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini içerir. Bu çerçevede, idarenin aldığı kararlar ve yürüttüğü işlemler hukuki denetime tabidir, bu sayede idarenin hukukun üstünlüğü ilkesine uygun hareket etmesi sağlanır. İdarenin eylem ve işlemlerine yönelik temel ilkeler şunlardır:

 • Yargı yolu açıktır: İdare tarafından yapılan her türlü eylem ve işlem, yargısal denetim altındadır. Bu, vatandaşların idari kararlar karşısında mağdur olmaları durumunda haklarını arayabilecekleri anlamına gelir.
 • Kamu hizmetleri ve imtiyaz sözleşmeleri: Kamu hizmetlerinin sunumu ve bu alanda yapılan imtiyaz sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar, özel hukukun uygulama alanına girer. Bu tür uyuşmazlıklar, milli veya milletlerarası tahkim yoluyla çözülebilir, ancak milletlerarası tahkim için uyuşmazlığın yabancılık unsuru taşıması gerekir.
 • Dava açma süresi: İdare aleyhine açılacak davalar için süre, idarenin ilgili kararının yazılı olarak bildirilmesinden itibaren başlar. Bu süre içinde dava açılmazsa, idari işlem kesinleşir ve yargısal denetim imkanı ortadan kalkar.
 • Yargı yetkisinin sınırlılığı: Yargı, idari işlemlerin hukuka uygunluğunu denetlerken, bu işlemlerin yerindeliğine (amacına uygunluğu, gerekli olup olmadığı) karar vermez. Yargısal denetim, sadece hukuka uygunluk üzerine kuruludur ve idarenin takdir yetkisinin kullanımı yargının denetim alanı dışındadır.

Kamu Düzeni

Kamu düzeni, toplumun genel huzur ve güvenliğinin sağlanması, devletin ve devlet yapılanmasının korunması için gerekli olan düzenlemeleri ve uygulamaları içerir. Bu kavram, vatandaşların huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşayabilmesi için devletin aldığı önlemleri ve uyguladığı kuralları kapsar.

Kamu düzeninin unsurları” arasında şunlar yer alır:

 1. Genel sağlık: Toplumun sağlığını korumaya yönelik önlemler, halk sağlığı politikaları ve uygulamaları. Örneğin, aşı kampanyaları, salgın hastalıklara karşı alınan tedbirler, temiz su ve hava kalitesinin korunması gibi faaliyetler bu kapsama girer.
 2. Genel güvenlik: Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için alınan önlemler. Polis ve jandarma gibi güvenlik güçlerinin faaliyetleri, terörle mücadele, suç oranlarının düşürülmesi için yapılan çalışmalar genel güvenliği ilgilendirir.
 3. Genel ahlak: Toplumun genel ahlak anlayışını korumaya yönelik normlar ve uygulamalar. Reklamcılıkta, yayıncılıkta ve kamusal alanda uyulması gereken ahlaki kurallar, toplumun ahlaki değerlerine saygı gösterilmesini sağlar.
 4. Dirlik ve esenlik: Toplumsal barışın, huzurun ve refahın korunması. Sosyal yardımlar, afetlere müdahale, ekonomik istikrarın sağlanması ve sosyal adaletin teşviki gibi devlet politikaları bu unsuru destekler.

Kolluk Kuvveti

Kolluk kuvvetleri, devletin kamu düzenini koruma, suçları önleme ve suçluları yakalama gibi temel görevlerini yerine getiren, özel yetkilerle donatılmış kamu görevlileridir. Bu görevliler, kamu düzeninin sağlanmasında ve halkın huzur ve güvenliğinin korunmasında kritik bir role sahiptir. Kolluk kuvvetleri, iki ana kategoride incelenir:

 1. Genel İdare Kolluk Makamları
 2. Özel İdare Kolluk Makamları

Genel İdare Kolluk Makamları

Bu kategori, genel kamu düzeninin sağlanması ve ülke çapında suçlarla mücadele etme görevlerini üstlenen makamları içerir. Bu makamlar arasında aşağıdakiler bulunur:

 • Cumhurbaşkanı: Devletin en üst düzeyde temsilcisi ve yürütmenin başı olarak genel idare kolluk kuvvetlerinin en üst düzey yöneticisidir.
 • İçişleri Bakanı: İç güvenlik politikalarının oluşturulması ve uygulanması, kolluk kuvvetlerinin yönetimi ve denetimi konularında yetkili bakanlığı temsil eder.
 • Vali: İllerin idari başı olarak, bölgesel düzeyde kamu düzeninin sağlanması ve kolluk kuvvetlerinin koordine edilmesinden sorumludur.
 • Kaymakam: İlçelerde devletin temsilcisi olarak, ilçe düzeyinde kamu düzeninin sağlanması ve kolluk görevlerinin yürütülmesinden sorumludur.

Özel İdare Kolluk Makamları

Bu kategori, daha çok yerel düzeydeki kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili özel görevleri üstlenen makamları kapsar. Bu makamlar arasında:

 • Belediye Başkanı: Belediyenin en üst düzey yöneticisi olarak, yerel düzeyde kamu düzeninin sağlanması ve belediye sınırları içindeki kolluk işlerinin yürütülmesinden sorumludur.
 • Belediye Meclisi: Belediye sınırları içindeki kollukla ilgili kararlar alır ve politikalar belirler.
 • Belediye Encümeni: Belediye meclisinin aldığı kararları uygulamakla görevli organ olarak, yerel düzeyde kolluk işlerini yönetir.
 • Köy Muhtarı: Köylerde kamu düzeninin sağlanmasında önemli bir role sahip olan ve köy sakinlerinin huzur ve güvenliğini korumakla görevli yerel idare temsilcisidir.

İdarenin Mal Edinme Yöntemleri

İdarenin mal edinme yöntemleri, devletin veya kamu kuruluşlarının çeşitli sebeplerle özel mülkiyeti kamusal amaçlar için kullanma veya mülkiyetini devralma yöntemleridir. Bu yöntemler, kamu yararını gözeterek ve belirli hukuki prosedürler çerçevesinde gerçekleştirilir. İşte idarenin başlıca mal edinme yöntemleri şunlardır:

 1. İstimval
 2. Devletleştirme
 3. Kamulaştırma (İstimlak)
 4. Kamulaştırmasız El Atma
 5. Geçici İşgal

Bu başlık ile alakalı bazı anahtar kelimelerden yararlanabiliriz. Soru kalıplarında bunları gördüğünüzde cevap kendisini gösterecektir:

 • Kamulaştırma: Taşınmaz mal
 • İstimval: Taşınır mal (OHAL)
 • Geçici İşgal: İmar, bayındırlık, iskan
 • Devletleştirme: Özel teşebbüs
 • Kamulaştırmasız El Atma: Mülkiyete geçirmeksizin

İstimval

İstimval, olağanüstü durumlarda devletin bazı taşınır malların mülkiyetini veya kullanma hakkını elde etmesi işlemidir. Bu yöntem, genellikle acil durumlarda veya kamu güvenliğini ilgilendiren olaylarda kullanılır.

Devletleştirme

Devletleştirme, özel sektöre ait işletmelerin veya malvarlıklarının, kamu yararı gözetilerek ve kanunla belirlenen prosedürler çerçevesinde devlet mülkiyetine geçirilmesidir. Bu işlem, genellikle stratejik sektörlerde veya kamu hizmetinin daha etkin sunulabilmesi amacıyla yapılır.

Kamulaştırma (İstimlak)

Kamulaştırma, devletin veya kamu kurumlarının, bireye ait taşınmazları kamu yararını gerçekleştirmek amacıyla, kanuni prosedürlere uygun olarak ve bedelini kural olarak peşin ödeyerek mülkiyetini alma işlemidir. Kamulaştırma, tarım reformu, sulama, iskan projeleri, kıyıların korunması ve turizm gibi kamu yararına yönelik çeşitli durumlarda uygulanabilir.

Özel durumlarda kamulaştırma bedeli taksitle ödenebilir. Ancak, kamulaştırma bedelinde taksit 5 yılı geçemez.

❗ Kamulaştırma bedel davalarına Asliye Hukuk mahkemesi bakar.

Kamulaştırmasız El Atma

Kamulaştırmasız el atma, devletin veya kamu kurumlarının, bir mülkten kamulaştırma yapmaksızın yararlanmasıdır.

Geçici İşgal

Geçici işgal, idarenin, kamu hizmeti veya proje gerçekleştirilirken, özellikle imar, iskan, bayındırlık çalışmaları gibi durumlarda, boş arazilere geçici olarak el koymasıdır. Bu işlem sırasında kullanılan arazi veya mülk için genellikle bir bedel ödenir ve işgalin süresi sınırlıdır. Örnek olarak, idarenin yürüttüğü yol çalışması sırasında boş bir araziye kamyon, kum ve çakılını koyması verilebilir.

İdari Sözleşme Yapma Usulleri

İdari sözleşme yapma sürecinde, idarelerin kamu hizmetlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet alımı, yapım işleri gibi çeşitli ihtiyaçlar için özel sektörle sözleşme yaparken izledikleri yöntemler mevcuttur. Bu usuller, işin özelliğine ve kamu yararına göre belirlenir.

 1. Kapalı teklif: Tekliflerin kapalı zarflar içinde toplanması ve belirlenen bir tarihte idare tarafından açılması yöntemidir. Gizlilik ve rekabetin korunmasını amaçlar.
 2. Açık artırma: Tekliflerin kamuoyu önünde açık bir şekilde sunulduğu ve en yüksek teklifi verenin işi alması esasına dayanan yöntemdir. Şeffaflık ve rekabeti teşvik eder.
 3. Pazarlık: İdare ile teklif verenler arasında doğrudan görüşmeler yapılmasına dayalı bir yöntemdir. Genellikle özel durumlar ve belirli şartlar altında tercih edilir.
 4. Yarışma: Özellikle teknik, sanatsal veya bilimsel nitelikteki projeler için düzenlenen, katılımcıların belirli kriterlere göre değerlendirildiği ve kazananların ödüllendirildiği yöntemdir.

İdari Sözleşme Türleri


İdari sözleşmeler, devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin özel sektör ile çeşitli kamu hizmetleri, projeler ve faaliyetler kapsamında yaptıkları hukuki anlaşmalardır. Bu sözleşmeler, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak, kamu kaynaklarının kullanımını düzenlemek ve kamu yararını maksimize etmek amacıyla düzenlenir.

 1. Mali iltizam sözleşmesi: Mevcut bir kamu hizmetinin, belirlenen bir ücret karşılığında özel sektör tarafından işletilmesine dayanır. Bu tür sözleşmeler, genellikle toplu taşıma, su ve elektrik gibi hizmetlerde görülür.
 2. Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri: Bir kamu hizmetinin, özel bir kişi veya kuruluş tarafından kurulup belirli bir süre boyunca işletilmesini içeren idari sözleşmelerdir. Bu tür sözleşmeler genellikle, hizmetin sunumu, altyapı ve tesislerin inşası gibi konuları kapsar.
 3. İdari hizmet sözleşmeleri: Özel meslek bilgisi ve uzmanlık gerektiren görevlerde, işçi sayılmayan bireylerle yapılan sözleşmelerdir. Bu tür sözleşmeler, danışmanlık, mühendislik hizmetleri gibi alanlarda kullanılır ve sözleşmeli personelin hak ve yükümlülüklerini belirler.
 4. Kamu borçlanma sözleşmeleri (İstikraz): Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin, halktan borç para almak amacıyla tahvil, bono gibi değerli evrak çıkararak yaptığı sözleşmelerdir. Bu tür sözleşmeler, kamu finansmanı ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır.
 5. Yer altı ve yer üstü servetlerine ilişkin sözleşmeler: Doğal kaynakların ve servetlerin, belirli bir süre için özel kişilere veya kuruluşlara kullanım hakkının verilmesidir. Madencilik, petrol ve doğalgaz çıkarma faaliyetleri bu kategoriye girer. Bu tür sözleşmelerde sermaye, kar, zarar ve hasar riski özel kişiye aittir.

Merkezden Yönetim

Merkezden yönetim, devletin tüm iş ve işlemlerinin tek bir merkezden, genellikle başkentteki hükümet organları aracılığıyla yönetilmesi anlamına gelir. Bu yönetim biçimi, yetkilerin merkezi otoritede toplanmasını ve tüm ülke genelindeki devlet hizmetlerinin birliğini sağlamayı amaçlar.

Merkezden Yönetimin Yararları

 1. Yeknesaklık: Devlet hizmetlerinin tek bir merkezden yürütülmesi, hizmetlerin tüm ülke genelinde birbirleriyle uyumlu ve standardize edilmiş olmasını sağlar.
 2. Akılcılık: Devlet hizmetlerinin merkezi bir planlama ve programlama ile yürütülmesi, kaynakların daha akılcı kullanılmasına olanak tanır.
 3. Yönetimin güçlenmesi: Yetkilerin merkezde toplanması, devlet yönetiminin daha güçlü ve etkili olmasını sağlar.
 4. Mali denetimin kolaylaşması: Gelir ve giderlerin merkezde toplanması, mali denetimin daha sistemli ve kolay yapılmasına imkan verir.
 5. Daha az harcama: Merkezi yönetim, devlet hizmetlerinin daha az maliyetle gerçekleştirilmesine katkıda bulunabilir.
 6. Yerel etkilerden korunma: Kamu görevlileri, yerel etkilerden uzak bir şekilde görevlerini tarafsız bir biçimde yerine getirir.

Merkezden Yönetimin Zararları

 1. Yöresel ihtiyaçların göz ardı edilmesi: Merkeziyetçilik, yerel ihtiyaçların ve özelliklerin yeterince dikkate alınmamasına neden olabilir.
 2. Kırtasiyecilik: Merkezi yönetim, işlemlerin daha bürokratik ve kırtasiyecilik artışına yol açabilir.
 3. Demokratik ilkelerle uyuşmazlık: Merkezden yönetim, yerel halkın kendi kendini yönetme ve karar alma süreçlerine katılmasını sınırlayabilir, bu da demokratik ilkelere tam olarak uymayabilir.

İdari Teşkilat

 • İdari Teşkilat
  1. Merkezden Yönetim
   1. Başkent:
    • Cumhurbaşkanı
    • Cumhurbaşkanı Yardımcıları
    • Bakanlıklar
    • Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar
     • Sayıştay
     • Danıştay
     • Milli Güvenlik Kurulu
     • Ekonomik Sosyal Konseyi
   2. Taşra Örgütü:
    1. İl Genel İdaresi:
     • Vali
     • İl İdare Şube Başkanı
     • İl İdare Kurulu
    2. İlçe İdaresi:
     • Kaymakam
     • İlçe İdare Şube Başkanı
     • İlçe İdare Kurulu
    3. Bölge İdaresi
  2. Yerinden Yönetim
   1. Yerel Yönetim (Mahalli İdareler):
    1. İl Özel İdaresi:
     • Vali
     • İl Genel Meclisi
     • İl Encümeni
    2. Belediye İdaresi:
     • Belediye Başkanı
     • Belediye Meclisi
     • Belediye Encümeni
    3. Köy İdaresi:
     • Köy Muhtarı
     • Köy Derneği
     • Köy İhtiyar Heyeti
   2. Hizmet Yerinden Yönetim:
    • Üniversiteler
    • TRT
    • TÜBİTAK
    • Devlet Tiyatroları
    • TCDD
    • Kamu Kurumu niteliğinde meslek örgütleri
    • Bağımsız idari otoriteler

Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı

Merkezi idarenin taşra teşkilatı, idarenin yerel düzeydeki iş ve işlemlerini yürütmek için oluşturduğu yapıdır. Bu teşkilatın başında vali bulunur ve vali, ilin en üst idari amiridir.

 • İl Genel İdaresi
  • Vali: İl idaresinin başı ve devletin ildeki temsilcisidir.
  • İl İdare Şube Başkanlığı: Valinin altında görev yapan ve belirli konularda uzmanlaşmış şube başkanlıklarıdır.
  • İl İdare Kurulu: Vali başkanlığında toplanan ve ilin idari işlerini düzenleyen kuruldur.

Valinin Görev ve Yetkileri

 1. İl idaresinin başı olarak tüm il idari işlerini yönetir.
 2. İçişleri Bakanının önerisi ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanır.
 3. İstisnai memur” statüsündedir; geniş yetkilerle donatılmıştır.
 4. İldeki devlet gelirlerinin düzenli tahsilatını ve ödemelerini denetler, gelir kaynaklarının gelişmesini sağlamak için tedbir alır.
 5. Adli ve askeri teşkilat dışındaki devlet dairelerini, kurumları ve işletmeleri denetler.
 6. Devlet temsilcisi olarak resmi törenlere başkanlık eder.
 7. İldeki yerel yönetim kuruluşları üzerinde idari vesayet yetkisini kullanır.
 8. İldeki kamu görevlileri üzerinde hiyerarşi yetkisini kullanır ve bazılarının atamalarını yapar.
 9. Olağanüstü durumlarda güvenlik güçlerinden yardım talep edebilir.

❗ Merkezden yönetimin sakıncalarından kaçınmak için, il idaresinde valiye tanınan başkent adına karar alma yetkisine “Yetki Genişliği” denir.

İl İdare Şube Başkanlığı

İl İdare Şube Başkanlığı ve İl İdare Kurulu, merkezi hükümetin illerdeki uzantılarıdır ve idari işlemlerin yönetilmesinde kilit role sahiptirler.

İl İdare Şube Başkanı, bakanlıkların illerdeki temsilcisi olup, ilgili bakanlık tarafından atanır ve bakanlığın il düzeyindeki faaliyetlerini yönetir.

İl İdare Kurulu

 • Üyeler:
  • Vali: İl İdare Kurulunun başkanıdır ve ilin en üst düzey yöneticisidir.
  • Hukuk İşleri Müdürü: İlin hukuki işlerinden sorumludur.
  • Defterdar: İlin mali işlerini yönetir ve denetler.
  • Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü: İlin sağlık ve sosyal hizmetlerinin yönetiminden sorumludur.
  • Bayındırlık Müdürü: İlin altyapı ve bayındırlık hizmetlerinden sorumludur.
  • Milli Eğitim Müdürü: İlin eğitim ve öğretim hizmetlerini yönetir.
  • Tarım Müdürü: İlin tarım politikaları ve faaliyetlerini yönetir.
  • Veteriner Müdürü: Hayvan sağlığı ve veteriner hizmetlerinin yönetiminden sorumludur.

İlçe İdaresi

 • İlçe Düzeyindeki Yönetim:
  • Kaymakam: İlçenin en üst düzey idari amiri olup, ilçe düzeyindeki tüm devlet işlerini yönetir.
  • İlçe İdare Şube Başkanlığı: İlçe düzeyinde bakanlıkların şubelerinin başında bulunur ve ilçe düzeyindeki hizmetleri yönetir.
  • İlçe İdare Kurulu: Kaymakam başkanlığında toplanır ve ilçe düzeyindeki idari işlerin düzenlenmesinden sorumludur.

Kaymakam

Kaymakam, Türkiye’de ilçelerin en üst düzey idari amiridir ve merkezi hükümetin ilçe düzeyindeki temsilcisidir.

 • Atanma: İçişleri Bakanlığı Müdürler Kurulu’nun önerisi üzerine İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanının ortak kararnamesi ile atanır.
 • Statü: Güvenceli bir memurdur.
 • Şartlar:
  • T.C. vatandaşı olması gerekir.
  • Siyasal bilgiler, iktisadi idari bilimler ya da hukuk fakültesi mezunu olmak; kaymakamlık stajını ve kursunu başarıyla bitirmiş olmak şarttır.
 • Temel Görev ve Yetkileri:
  • Devleti temsil etmez, ancak ilçedeki merkezi hükümetin politikalarını ve yasalarını uygulamakla yükümlüdür.
  • İlçedeki yerinden yönetim kuruluşları üzerinde idari vesayet yetkisini kullanır.
  • Kanun, tüzük, yönetmelik ve hükûmet kararlarının ilan edilmesini ve uygulanmasını sağlar.
  • İlçe ile ilgili tüm resmi yazışmaları yürütür.

İlçe İdare Şube Başkanlığı

Bakanlıkların ilçelerdeki temsilcileri, ilçe idare şube başkanları olarak görev yaparlar.

İlçe İdare Kurulu

 • Kompozisyon: Kaymakam başkanlığında toplanır ve ilçe düzeyindeki idari işlerin düzenlenmesinden sorumlu bir yapıdır.
 • Üyeler:
  • Tarım ve Köy İşleri Müdürü
  • Mal Müdürü
  • Milli Eğitim Müdürü
  • Yazı İşleri Müdürü
  • Veteriner
  • Hükümet Hekimi

Yerinden Yönetim Birimleri (Ademi Merkeziyetçilik)

Yerinden yönetim, yerel yönetimlerin veya diğer yerel otoritelerin, merkezi hükümetin doğrudan kontrolü olmaksızın, kendi kararlarını alarak yerel hizmetleri yürütmesini ifade eder. Bu, ademi merkeziyetçilik olarak da bilinir ve yerel ihtiyaçlara daha duyarlı bir yönetim sağlamak amacıyla kullanılır.

 • Kamu Tüzel Kişiliği: Kendi tüzel kişiliklerine sahip olup, kendi kararlarını alabilirler.
 • Kişi topluluğu niteliği: Belirli bir topluluğun ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulurlar.
 • İdari vesayet: Merkezi hükümet ile aralarında bir vesayet ilişkisi bulunur.
 • Halk tarafından seçilen karar organları: Yerel yönetim organları halkın oylarıyla seçilir.
 • Yargısal denetim: Seçilmiş organların görevlerinden alınmaları ve organlık sıfatını kaybetmeleri yalnızca yargı kararlarıyla mümkündür.
 • Seçim döngüsü: Yerel yönetim seçimleri beş yılda bir gerçekleştirilir ve seçimlere katılma şartları milletvekili seçim şartları ile aynıdır.
 • Yargı yolu: Mahalli idare organları ve üyeleri hakkındaki itiraz ve denetimler yargı yoluyla gerçekleştirilir.
 • Geçici tedbir: Suçla ilişkili bir soruşturma veya kovuşturma durumunda, İçişleri Bakanı geçici olarak mahalli idare organlarını veya üyelerini görevden uzaklaştırma yetkisine sahiptir.

Yerinden yönetimin yararları olduğu gibi zararları da vardır.

 • Yerinden Yönetimin Yararları:
  • Kırtasiyeciliği azaltma: Yönetimin daha az bürokratik olmasını sağlar.
  • Yöresel ihtiyaçlara uygunluk: Hizmetlerin yerel özelliklere ve ihtiyaçlara göre şekillendirilmesini mümkün kılar.
  • Demokratik esaslara uygunluk: Halkın yerel yönetimlere doğrudan katılmasını ve demokratik süreçlerin işlemesini sağlar.
 • Yerinden Yönetimin Sakıncaları
  • Ülke bütünlüğünün sarsılması riski: Farklı politikaların uygulanması, ülke birliğini olumsuz etkileyebilir.
  • Partizanca uygulamalara yol açma: Yerel yönetimlerin siyasi etkilere açık olması, partizanca uygulamalara neden olabilir.
  • Hizmetlerin tekdüze olmaması: Yerel özelliklere göre değişiklik gösteren hizmetler, ülke genelinde standardizasyonu zorlaştırabilir.
  • Mali denetimin zorluğu: Yerel yönetimlerin finansal işlemlerinin merkezi otoriteler tarafından denetlenmesi güçleşebilir.

Yerel Yerinden Yönetim:

 1. İl Özel İdaresi:
  • Vali
  • İl Genel Meclisi
  • İl Encümeni
 2. Belediye İdaresi:
  • Belediye Başkanı
  • Belediye Meclisi
  • Belediye Encümeni
 3. Büyükşehir Belediye İdaresi:
  • Büyükşehir Belediye Başkanı
  • Büyükşehir Belediye Meclisi
  • Büyükşehir Belediye Encümeni
 4. Köy İdaresi:
  • Köy Muhtarı
  • Köy Derneği
  • Köy İhtiyar Heyeti

İl Özel İdaresi, Türkiye’deki yerel yönetimlerin bir çeşididir ve il düzeyinde halkın ortak ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilen bir kamu tüzel kişisidir. İşte İl Özel İdaresi’nin yapısı, görevleri ve işleyişi hakkında maddeler halinde özet bilgiler:

İl Özel İdaresi

 • Tanım ve Amaç:
  • İl halkının ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan kamu tüzel kişiliği.
  • İl sınırları içerisindeki genel hizmetleri yürütür.
 • Görev ve Sorumluluklar:
  • İl genelinde yol yapımı, bakımı ve onarımı.
  • Bataklık ve göllerin ıslahı gibi çevre düzeni faaliyetleri.
  • Eğitim, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret ile ilgili hizmetler.
  • Erozyon kontrolü ve ilin genel bayındırlık işleri.
Vali
 • İl Özel İdaresi İle İlişkisi:
  • İl Özel İdaresinin yürütme organı ve temsilcisidir.
  • İl Özel İdaresinin bütçesini hazırlar ve İl Encümenine başkanlık eder.
İl Genel Meclisi
 • Yapı ve İşleyiş:
  • İl Özel İdaresinin en üst karar organı.
  • Beş yıllığına halk tarafından seçilen üyelerden oluşur.
  • İl genel bütçesini inceler, kabul eder ve yıllık programları belirler.
  • İl Özel İdaresinin yönetmeliklerini çıkarır ve ilin malları üzerinde tasarrufta bulunur.
İl Encümeni
 • Kompozisyon ve Görevler:
  • Valinin başkanlığında, İl Genel Meclisi üyeleri arasından seçilen 5 üyeden oluşur.
  • Danışma ve karar organı olarak kamulaştırma kararları verir ve bütçe tasarısını inceler.

Belediye İdaresi

Belediye idaresi, Türkiye’deki yerel yönetim birimlerindendir ve şehirlerin, ilçelerin veya belirli nüfusu olan yerleşim birimlerinin temel hizmetlerini sunmakla görevlidir.

 • Kuruluş Koşulları:
  • Nüfusu 5000 ve üzeri olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir.
  • İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur.
Belediye Başkanı
 • Görev ve Yetkileri:
  • Belediye idaresinin başı ve yürütme organıdır.
  • Halk tarafından doğrudan seçilir.
  • İçişleri Bakanlığı, soruşturma durumunda belediye başkanını geçici olarak görevden uzaklaştırma yetkisine sahiptir.
  • Belediye başkanının görevden alınmasına ilişkin son kararı Danıştay verir.
Belediye Meclisi
 • Yapı ve Fonksiyonlar:
  • Belediye idaresinin karar alma ve görüş bildirme organıdır.
  • Belediye bütçesini oluşturur, imar planlarını kabul eder ve belediye zabıta yönetmeliklerini onaylar.
Belediye Encümeni
 • Görev ve Sorumluluklar:
  • Danışma ve karar organı olarak görev yapar.
  • Kamulaştırma ve acil durumlarda meclis adına kararlar alır.

Büyükşehir Belediyesi

 • Tanım ve Özellikleri:
  • Nüfusu 750.000’den fazla olan ve en az üç ilçe belediyesini kapsayan yerleşim birimlerinde kurulur.
  • Kanunla verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
  • İdari ve mali özerkliğe sahiptir ve karar organı halk tarafından seçilir.

❗ Büyükşehir belediyeleri kanun ile, belediyeler cumhurbaşkanı kararı ile kurulurlar.

❗ Türkiye’de büyükşehir belediye sayısı: 2021 yılı verilerine göre 30’dur.

❗ Türkiye’nin en son il olan şehri Düzce’dir​.

❗ Büyükşehir belediyelerinde İl Özel İdareleri kaldırılmıştır.

Köy İdaresi

Köy idaresi, Türkiye’deki en küçük yerel yönetim birimidir ve nüfusu 2000’den az olan yerleşim yerlerinde bulunur.

Köy Muhtarı
 • Görev ve Sorumluluklar:
  • Köy idaresinin başı ve yürütme organıdır.
  • Köy halkı tarafından seçilir ve köyü temsil eder.
  • Köy için gerekli bütçeyi hazırlar ve idare eder.
  • Köyün güvenlik ve düzenini sağlar ve hükümete bulaşıcı hastalıkları bildirir.

❗ Köy muhtarını köy derneği seçer.

Köy Derneği
 • Yapı: Köyde yaşayan ve seçme hakkına sahip tüm bireylerden oluşur.
 • Görev: Köy ihtiyar meclisini ve köy muhtarını seçme yetkisine sahiptir.
Köy İhtiyar Meclisi
 • Kompozisyon: Köy derneği tarafından seçilen üyeler ve doğal üyeler (köy imamı ve öğretmen gibi) içerir.
 • İşlevler: Köyün idaresi ile ilgili kararları alır, bütçeyi onaylar ve köyün düzenini sağlamak için gerekli işlemleri yapar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu